Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Bressers Coaching, hierna te noemen Ellen Bressers en Participant.

Artikel 1. Definities

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Participant en Ellen Bressers, bestaande uit de Inschrijving, deze Algemene Voorwaarden, hetgeen op de Website is vermeld met betrekking tot het Coaching Programma en eventuele overige gemaakte afspraken;

Participant: een natuurlijk persoon die zich via de Website, of via e-mail, inschrijft voor het Coaching Programma;

Coaching Programma: het coaching programma inclusief de (online) coaching en de lessen die door Ellen Bressers worden aangeboden en verzorgd.

Website: de website met de domeinnaam https://www.ellenbressers.nl/

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Ellen Bressers en de Participant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2. De Participant gaat bij de Inschrijving akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Ellen Bressers zal deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op dusdanige wijze aan de Participant ter beschikking stellen dat

deze Algemene Voorwaarden kunnen worden opgeslagen en in de toekomst kunnen worden ingezien.

2.3. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Ellen Bressers worden gewijzigd. Ellen Bressers zal de Participant tijdig omtrent wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden informeren.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Participant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

  1. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een Participant na de afronding van de Inschrijving via het formulier op de website of via e-mail een bevestiging van de Inschrijving voor het Coaching Programma ontvangt.

3.2. De Participant garandeert dat de door hem of haar opgegeven gegevens bij de Inschrijving volledig, accuraat, correct en actueel zijn. De Participant is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van enig gebrek in de opgegeven gegevens.

3.3. Een Overeenkomst met de Participant kan in geval van wanprestatie door de Participant eenzijdig door Ellen Bressers worden beëindigd.

3.4. Met het aanvaarden van de Inschrijving neemt Ellen Bressers de inspanningsverplichting op zich om de Participant het Coaching Programma te bieden waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld en zoals deze op de website staat beschreven.

3.5. Om reden van kwaliteitsverbetering behoudt Ellen Bressers zich het recht voor het Coaching Programma tussentijds te wijzigen.

  1. Herroepingsrecht

4.1. De Participant heeft het recht om de Overeenkomst gedurende 14 kalenderdagen na totstandkoming kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

4.2. Indien het Coaching Programma is aangevangen en de termijn van 14 kalenderdagen is nog niet voltooid voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken, is de Participant voor het gedeelte van het Coaching Programma dat hij reeds heeft gevolgd een gebruikersvergoeding verschuldigd welke ter vrije bepaling staat van Ellen Bressers.

  1. Annulering

5.1. Annulering van deelname aan het Coaching Programma is alleen mogelijk overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in artikel 4 van deze Overeenkomst.

5.2. Annulering dan wel het gebruik maken van het herroepingsrecht overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden dient altijd per e-mail te geschieden. De

verzenddatum van de desbetreffende e-mail geldt als aanzegdatum van de annulering. De financiële verplichtingen als gevolg van annulering staan in deze Algemene Voorwaarden.

5.3. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd voor een ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.

  1. Betaling

6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur is niet tussentijds opzegbaar.

6.2. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Ellen Bressers de aanmelding heeft ontvangen.

6.3. De Participant is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Ellen Bressers biedt de participant echter de mogelijkheid om de overeenkomst in meerdere termijnen bij vooruitbetaling te voldoen.

6.4. Betaling van het Coaching Programma dient te geschieden voor de vervaldatum die op desbetreffende factuur wordt vermeld.

6.5. Bij het uitblijven van de betaling na afloop van de initieel afgesproken betalingstermijn zal Ellen Bressers een herinnering naar de Participant sturen. Na deze herinnering krijgt de Participant 7 dagen de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling na deze periode niet ontvangen is zal Ellen Bressers een aangepaste factuur met een verhoging van het te betalen bedrag sturen. Deze verhoging bedraagt 15% van het te betalen bedrag met een minimum van € 40,-.

6.6. Ellen Bressers is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Participant te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

6.7. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Van de door Ellen Bressers verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan Ellen Bressers voorbehouden.

7.2. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ellen Bressers.

7.3. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van Ellen Bressers, toegestaan lesmateriaal van Ellen Bressers aan derden ter beschikking te stellen.

  1. Aansprakelijkheid

8.1. Ellen Bressers heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting.

8.2 Ellen Bressers is niet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

8.3 Ellen Bressers is niet aansprakelijkheid voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/toename van reeds bestaande immateriële schade als gevolg van het volgen van het Coaching Programma, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, tenzij de aansprakelijkheid van Ellen Bressers voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.

8.4 Ellen Bressers is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten Ellen Bressers gebruik maakt.

8.5 Ellen Bressers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

8.6 Ellen Bressers is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de Website en van gegevens en producten die beschikbaar zijn via websites van derden waarnaar de Website via links verwijst.

  1. Klachtenprocedure

9.1. Participanten die een serieuze en gemotiveerde klacht hebben over bijvoorbeeld de inhoud van het Coaching Programma, kunnen dit per e-mail kenbaar maken. Op een klacht wordt binnen 2 weken gereageerd. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Rekeningnummer: NL05 KNAB 0504 1929 14

KVK-nummer:75989077 0000

BTW-nummer: NL003020595B35

Breda, 21 september 2020