Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan tussen Bressers Coaching, hierna te noemen Ellen Bressers en Participant.

Artikel 1. Definities

Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen de Participant en Ellen Bressers, bestaande uit de Inschrijving, deze Algemene Voorwaarden, hetgeen op de Website is vermeld met betrekking tot het Coaching Programma en eventuele overige gemaakte afspraken;

Inschrijving: Het moment dat de Participant zich aanmeldt voor een Coaching Programma via de website of hier mondeling of schriftelijk akkoord op geeft rechtstreeks aan Ellen Bressers;

Participant: een natuurlijk persoon die zich via de Website, telefoongesprek, videomeeting of via e-mail, inschrijft voor het Coaching Programma;

Coaching Programma: het programma inclusief de (online) coaching, het retraite/workshops, online cursussen, e-books en de lessen die door Ellen Bressers worden aangeboden en verzorgd.

Website: de website met de domeinnaam https://www.ellenbressers.nl/ en https://www.trainingen.ellenbressers.nl/

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord.

  1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Ellen Bressers en de Participant, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

2.2. De Participant gaat bij de Inschrijving akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Ellen Bressers zal deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op dusdanige wijze aan de Participant ter beschikking stellen dat deze Algemene Voorwaarden in de toekomst kunnen worden ingezien.

2.3. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Ellen Bressers worden gewijzigd. Ellen Bressers zal de Participant tijdig omtrent wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden informeren.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Participant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

  1. Totstandkoming overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt tot stand indien een Participant na de afronding van de Inschrijving via het formulier op de website, een aankoop via de website of via e-mail een bevestiging van de Inschrijving voor het Coaching Programma ontvangt.

3.2. De Participant garandeert dat de door hem of haar opgegeven gegevens bij de Inschrijving volledig, accuraat, correct en actueel zijn. De Participant is volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van enig gebrek in de opgegeven gegevens.

3.3. Een Overeenkomst met de Participant kan in geval van wanprestatie door de Participant eenzijdig door Ellen Bressers worden beëindigd.

3.4. Met het aanvaarden van de Inschrijving neemt Ellen Bressers de inspanningsverplichting op zich om de Participant het Coaching Programma te bieden waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld en zoals deze op de website staat beschreven.

3.5. Om reden van kwaliteitsverbetering behoudt Ellen Bressers zich het recht voor het Coaching Programma tussentijds te wijzigen.

4. Betaling

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur. De contractduur is niet tussentijds opzegbaar.

4.2. De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat Ellen Bressers de aanmelding (schriftelijk of mondeling) heeft ontvangen.

4.3. De Participant is het abonnementsgeld over de gehele contractduur verschuldigd. Ellen Bressers biedt de participant echter eventueel de mogelijkheid om de overeenkomst in meerdere termijnen bij vooruitbetaling te voldoen.

4.4. Betaling van het Coaching Programma dient te geschieden voor de vervaldatum die op desbetreffende factuur of in de desbetreffende e-mail met betalingsverzoek wordt vermeld.

4.5. Bij het uitblijven van de betaling na afloop van de initieel afgesproken betalingstermijn zal Ellen Bressers een herinnering naar de Participant sturen. Na deze herinnering krijgt de Participant 7 dagen de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling na deze periode niet ontvangen is zal Ellen Bressers een aangepaste factuur met een verhoging van het te betalen bedrag sturen. Deze verhoging bedraagt 15% van het te betalen bedrag met een minimum van € 40,-.

4.6. Ellen Bressers is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de Participant te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

4.7. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1. Van de door Ellen Bressers verstrekte informatie inclusief het lesmateriaal blijven alle rechten aan Ellen Bressers voorbehouden.

5.2. Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ellen Bressers.

5.3. Het is, behoudens schriftelijke toestemming van Ellen Bressers, toegestaan lesmateriaal van Ellen Bressers aan derden ter beschikking te stellen

6. Aansprakelijkheid

6.1. Ellen Bressers heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst slechts een inspanningsverplichting.

6.2 Ellen Bressers is niet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

6.3 Ellen Bressers is niet aansprakelijkheid voor enige schade, zoals letselschade, immateriële schade, verergering/toename van reeds bestaande immateriële schade als gevolg van het volgen van het Coaching Programma, gevolgschade, gederfde winst, gederfde inkomsten, bedrijfsstagnatie of verlies van data, tenzij de aansprakelijkheid van Ellen Bressers voor dergelijke schade is gebaseerd op dwingend recht.

6.4 Ellen Bressers is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derde partijen van wiens diensten Ellen Bressers gebruik maakt.

6.5 Ellen Bressers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

6.6 Ellen Bressers is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de Website en van gegevens en producten die beschikbaar zijn via websites van derden waarnaar de Website via links verwijst

7. Klachtenprocedure

7.1. Participanten die een serieuze en gemotiveerde klacht hebben over bijvoorbeeld de inhoud van het Coaching Programma, kunnen dit per e-mail kenbaar maken. Op een klacht wordt binnen 2 weken gereageerd. Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Op digitale producten, waaronder een e-book, online cursus en/of training en coachingsprogramma’s inclusief een online programma geldt geen herroepingsrecht. Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij horende herroepingsrecht.  

9. Annulering online en offline events/workshops/retraites

9.1 Indien de opdrachtgever de deelname aan een eendaagse workshop/event wenst te annuleren, geldt dat de opdrachtgever een bedrag verschuldigd is van:

  • Annuleren: 35 dagen voorafgaand aan de datum activiteit/evenement: 35%
  • Annuleren: 28 dagen voorafgaand aan de datum activiteit/evenement: 50%
  • Annuleren: 21 dagen voorafgaand aan de datum activiteit/evenement: 75%
  • Annuleren: 14 dagen voorafgaand aan de datum activiteit/evenement: 100%

9.2 Indien de opdrachtgever de deelname aan meerdaagse workshop/retraite wenst te annuleren, geldt dat de opdrachtgever een bedrag verschuldigd is van:

  • Annuleren: 49 dagen voorafgaand aan de datum activiteit/evenement: 35%
  • Annuleren: 42 dagen voorafgaand aan de datum activiteit/evenement: 50%
  • Annuleren: 35 dagen voorafgaand aan de datum activiteit/evenement: 75%
  • Annuleren: 28 dagen voorafgaand aan de datum activiteit/evenement: 100%

Rekeningnummer: NL05 KNAB 0504 1929 14

KVK-nummer:75989077 0000

BTW-nummer: NL003020595B35

Breda, 21 september 2020